A Polish girl's view of the world from the back of a motorcycle.

Discussion in 'Ride Reports - Epic Rides' started by elfikd, Feb 9, 2014.

 1. elfikd

  elfikd Been here awhile

  Joined:
  Nov 27, 2013
  Oddometer:
  238
  [FONT=Times New Roman, serif]Currently in Honduras and heading south at the back of a BMW F800 GS with a crazy Aussie Sheldon (ride4smiles.com) and this is just a preview of what I have to put up with on a daily basis:[/FONT]

  Obecnie jesteśmy w Hondurasie i kierujemy się na południe: ja i trochę szalony Australijczyk Sheldon (ride4smiles.com) oraz BMW F800 GS a poniżej krótka zapowiedź tego z czym ja obecnie żyję na co dzień:


  <IFRAME height=360 src="http://api.smugmug.com/services/embed/3065116128_pzWVNpn?width=640&height=360&albumId=26890799&albumKey=zMD4qJ" frameBorder=0 width=640 scrolling=no></IFRAME>


  Here are the two of us on Sheldon's beloved baby and since March 2013 I have developed a special connection with her too.
  Nas dwoje na ukochanej dzieci&#324;ce Sheldona, z któr&#261; od marca 2013 ja tak&#380;e jestem w wyj&#261;tkowej relacji.

  [​IMG]  [FONT=Times New Roman, serif]THE BEGINNING OF THE ADVENTURE[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]It was a sunny Sunday afternoon in late August 2012 and I was walking along one of the cobblestone streets of Prague, Czech Republic where I had lived for over a year at that time. Passing all the familiar buildings for the thousands time I could still find something that I missed on my previous walks, let it be a narrow little alley or a sculpture on an old building. I'm not a city person, that's for sure and I always needed even the tiniest nature fix after spending over a week in a steel and concrete jungle. My relation with Prague, however, was a bit of a different story. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]I was thinking about this contradiction when a guy in boardshorts and flip flops (who by the way looked a bit out of place) asked me for directions to his hotel and then instead of following them he started chatting and joined me on my walk in the opposite direction. As it turned out, Sheldon's from Australia (which explained the boardshorts and flip flops in cool weather) and had been traveling the world on a motorbike for a year and a half. He did a bit of Asia, spent a year in Africa and got to Europe a couple of months before so he had an abundance of fascinating stories to tell. That day we spent hours walking around Prague and he got me completely immersed in his colorful accounts of the adventures he had on the road. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]As it turned out later, that was also the beginning of OUR adventure. I had a full time job back then so we started off with a couple of weekend trips around Czech Republic and to Wien, Austria. Then I managed to get a week off in October and we rode through 9 countries in 9 days followed by another week off work in November when we rode around Italy where our paths parted but I had a good feeling that it wasn't the last time we saw each other. I went back to work to Prague and Sheldon continued on his journey to the warmer southern part of Europe. We had such a great time together and kept in contact over Skype for the next few weeks. And then one evening he popped the big question: Would you like to hop on the back of the bike and join me for as long as it lasts? Hmm, I loved my life in Prague, I had a great job and was working with amazing people and I've met friends for life there ... but on the other hand I was so eager to see for myself what's on the other side of the fence and, also, I missed that Australian dude a bit so I quit my job and life in Prague and joined Sheldon. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Together we've been on the road since March 2013 and we've visited 30 countries so far. My full time trip started in Thessaloniki where I flew to meet Sheldon. Then we rode around Greece, took a ferry around the Greek islands and rode around Santorini, visited the Pope's place, old Pompeii and Vesuvius in Italy. Then we continued on along the French riviera, Monaco and rode through stunning mountain ranges in Andorra and down the east coast of Spain down to Morocco where we spent a month. Next we started heading north through Portugal, Spain, France, the Netherlands, Germany, Denmark and up to Norway where we took an unforgettable 6-day ferry ride up the Norwegian fiords and ended up at Nordkapp. Then we started heading south through Finland and Sweden where we left the bike for repair and hopped on a ferry to Estonia and continued on a bus through Latvia, Lithuania, Poland, flew back to Sweden to collect the baby and rode down to Germany where we finished our European tour. We flew from Frankfurt to New York and spent 3 intensive months in the States and Canada followed by another 3 months in Mexico, a couple of weeks in Belize and right now we're in Guatemala.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]We've already seen so many amazing places and met so many great and friendly people that sometimes even for me it's hard to remember it all. Sheldon has been bagging me about writing my own blog for a while now as that's what he's been doing since he started his trip. I finally decided to give it a shot and see if I'm any good at this, especially when it comes to being systematic. I plan to write the entries in this blog at the end of each day. Usually our days are packed up to the brim with riding the bike, meeting people and visiting some truly amazing places and we often get off the bike exhausted. Also, English isn't my first language so please excuse my spelling/grammar if and when they occur. I would also like to translate all that I write into Polish (which would be a very loose translation) so that my parents and my friends in Poland can read it too.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]As I already mentioned, Sheldon writes his own blog so if you want to know his version of the true story (and my story is obviously the TRUE story ;-), you can check it under ride4smiles.com or click here: [/FONT]

  http://advrider.com/forums/showthread.php?t=699326


  [FONT=Times New Roman, serif]I hope you enjoy it.[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]---------------------[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Pocz&#261;tek przygody

  By&#322;o to s&#322;oneczny niedzielne popo&#322;udnie pod koniec sierpnia 2012 roku a ja spacerowa&#322;am wzd&#322;u&#380; jednej z brukowanych uliczek w Pradze , Czechy, gdzie mieszka&#322;am ju&#380; od ponad rok. Praga ma to do siebie, &#380;e nawet id&#261;c t&#261; sam&#261; uliczk&#261; po raz setny wci&#261;&#380; mój wzrok zatrzymywa&#322; si&#281; na czym&#347; nowym, czy to by&#322;a jedna z w&#261;skich uliczek czy p&#322;askorze&#378;ba na elewacji jednego z kolorowo pomalowanych budynków. Pomimo &#380;e nigdy nie by&#322;am mieszczuchem, moje relacja z Prag&#261; by&#322;a jakby inn&#261; oddzieln&#261; histori&#261;.


  Rozmy&#347;la&#322;am o tej sprzeczno&#347;ci , kiedy pewien m&#281;&#380;czyzna w szortach i japonkach (które swoj&#261; drog&#261; wygl&#261;da&#322;y troch&#281; nie na miejscu przy do&#347;&#263; ch&#322;odnej pogodzie) zapyta&#322; mnie o drog&#281; do swojego hotelu i to jedno pytanie szybko zamieni&#322;o si&#281; w d&#322;ug&#261; rozmow&#281; i spacer. Jak si&#281; okaza&#322;o, Sheldon pochodzi z Australii co w du&#380;ej mierze t&#322;umaczy&#322;o szorty i japonki i podró&#380;uje po &#347;wiecie na motorze ju&#380; od pó&#322;tora roku. By&#322; w Azji, nast&#281;pnie sp&#281;dzi&#322; rok w Afryce i kilka miesi&#281;cy przed naszym spotkaniem dotar&#322; do Europy. Ca&#322;e popo&#322;udnie i wieczór sp&#281;dzili&#347;my spaceruj&#261;c po najpi&#281;kniejszych zak&#261;tkach Pragi a Sheldon zasypywa&#322; mnie nieko&#324;cz&#261;cymi si&#281; historiami z jego dotychczasowych podró&#380;y.

  Jak si&#281; pó&#378;niej okaza&#322;o, to by&#322; równie&#380; pocz&#261;tek naszej WSPÓLNEJ przygody. Jako &#380;e w tamtym czasie pracowa&#322;am full time, nasz&#261; przygod&#281; rozpocz&#281;li&#347;my od kilku wyjazdów weekendowych na terenie Czech i Austrii. W pa&#378;dzierniku dosta&#322;am tydzie&#324; wolnego i wtedy w 9 dni przejechali&#347;my przez 9 krajów. Kolejny tydzie&#324; wolnego w listopadzie sp&#281;dzili&#347;my we W&#322;oszech i tam nasze drogi rozesz&#322;y si&#281; gdy&#380; pogoda by&#322;a ju&#380; zdecydowanie za zimna na podró&#380;owanie motorem po &#347;rodkowej Europie. Gdy si&#281; &#380;egnali&#347;my na lotnisku w Mediolanie mia&#322;am jednak przeczucie, &#380;e jeszcze si&#281; kiedy&#347; zobaczymy. Wróci&#322;am do pracy do Pragi a Sheldon sp&#281;dzi&#322; zim&#281; w cieplejszej po&#322;udniowej cz&#281;&#347;ci Europy. Wci&#261;&#380; utrzymywali&#347;my kontakt przez Skype i Sheldon zapyta&#322; czy chcia&#322;abym do niego do&#322;&#261;czy&#263;. Hmmm, z jednej strony mo&#380;na bardzo lubi&#322;am moj&#261; prask&#261; egzystencj&#281;, mia&#322;am dobr&#261; prac&#281; a na dodatek pracowa&#322;am z niesamowitymi ludzmi, pozna&#322;am tam te&#380; prawdziwych przyjació&#322; ... ale z drugiej strony tak bardzo chcia&#322;am zobaczy&#263; na w&#322;asne oczy jak &#380;ycie p&#322;ynie w innych krajach i dodatkowo brakowa&#322;o mi troch&#281; tego zwariowanego Australijczyka. Da&#322;am wi&#281;c wypowiedzenie w pracy, spakowa&#322;am manatki i do&#322;&#261;czy&#322;am do Sheldona.

  Nasz&#261; wspóln&#261; przygod&#281; 24h na dob&#281; rozpocz&#281;li&#347;my w Tesalnikach i dotychczas odwiedzili&#347;my 31 krajów. W pierwszej kolejno&#347;ci zwiedzili&#347;my Grecj&#281;, wyspy Greckie, stare miasto Pompei i wpi&#281;li&#347;y si&#281; na Wezuwiusza. Nast&#281;pnie przejechali&#347;my wzd&#322;u&#380; francuskiej riwiery, Monako i przez przepi&#281;kne pasma górskie w Andorze oraz wschodnim wybrze&#380;em Hiszpanii dojechali&#347;my do Maroka, gdzie sp&#281;dzili&#347;my ponad miesi&#261;c. Nast&#281;pnie skierowali&#347;my si&#281; na pó&#322;noc Europy przez Portugali&#281;, Hiszpani&#281;, Francj&#281; , Holandi&#281;, Niemc;y i Dani&#281;. W Norwegii dali&#347;my odpocz&#261;&#263; motorowi na promie wzd&#322;u&#380; norweskich fiordów. Dotarli&#347;my do Nordkapp gdzie zmienili&#347;my kiedrunek na po&#322;ódniowy przez Finlandi&#281; do Szwecji gdzie motor mia&#322; ma&#322;y break down wi&#281;c zostawili&#347;my go u mechaników a sami z&#322;apali&#347;my prom do Estonii i kontynuowali&#347;my podró&#380; autobusami przez &#321;otw&#281; i Litw&#281; do Polski. Sp&#281;dzili&#347;my kilka dni u moich rodziców i polecieli&#347;my z powrotem do Szwecji odebra&#263; motor. Nasz&#261; wspóln&#261; podró&#380; po Europie zako&#324;czyli&#347;my w Niemczech sk&#261;d wylecieli&#347;my na pocz&#261;tku lipca 2013 do Nowego Jorku. Sp&#281;dzili&#347;my 3 intensywne miesi&#261;ce w Stanach i Kanadzie, kolejne 3 miesi&#261;ce w Meksyku, kilka tygodni w Belize i obecnie jeste&#347;my w Gwatemali .

  Widzieli&#347;my ju&#380; wiele niesamowitych miejsc i spotkali&#347;my tak wielu wspania&#322;ych i przyjaznych ludzi , czasami trudno to wszystko zapami&#281;ta&#263; dlatego w ko&#324;cu zdecydowa&#322;am si&#281; zacz&#261;&#263; regularnie pisa&#263; kilka s&#322;ów o tym co robili&#347;my, co widzieli&#347;my i kogo spotkali&#347;my ka&#380;dego dnia. Jako &#380;e zazwyczaj nasze dni s&#261; wype&#322;nione dlugimi godzinami sp&#281;dzonymi na motorze, zwiedzaniu, rozmowach z ludzmi itd. to zazwyczaj zsiadamy z motoru wyczerpani i dlatego te&#380; zapiski w tym blogu nie b&#281;d&#261; doskona&#322;e pod wgl&#281;dem ortograficznym/gramatycznym.


  Sheldon pisze swój w&#322;asny blog, wi&#281;c je&#347;li ktokolwiek chcia&#322;by pozna&#263; jego wersj&#281; zdarze&#324; (prawdziwa wersja jest oczywi&#347;cie moja wersja ;-) znajdziecie go klikaj&#261;c w poni&#380;szy link (www.ride4smiles.ocm)
  [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]http://advrider.com/forums/showthread.php?t=699326 [/FONT][FONT=Times New Roman, serif] [/FONT]

  [FONT=Times New Roman, serif]&#379;ycz&#281; przyjemnej lektury.[/FONT]

  #1
 2. junkyardroad

  junkyardroad Been here awhile

  Joined:
  Jan 15, 2009
  Oddometer:
  210
  Location:
  Colorado
  I have to say that looks fun as hell, but I would probably not ride like that with my girl on the back.

  :1drink
  #2
 3. BruceI

  BruceI Been here awhile

  Joined:
  Jan 13, 2007
  Oddometer:
  122
  Location:
  Hibbing, MN
  Didn't look like any fun to me. Hope you survive. IMHO you're a fool to get on a bike with him.
  #3
 4. elfikd

  elfikd Been here awhile

  Joined:
  Nov 27, 2013
  Oddometer:
  238

  The good thing is junkyardroad that Sheldon sits so high up in front of me that I can't really see what's ahead of us ;-) But to say the truth, after almost one year on the road with Sheldon without accidents, he's still the only biker I trust to sit behind.
  #4
 5. DHC-2

  DHC-2 Adventurer

  Joined:
  Jan 28, 2012
  Oddometer:
  58
  Location:
  Toronto, Canada
  +1 Totally uncool with a passenger :mrskbasa
  #5
 6. Comrade Art

  Comrade Art Working stiff

  Joined:
  Sep 26, 2006
  Oddometer:
  651
  Location:
  Oregon
  Interesting story how you and Sheldon connected.
  Safe travels :thumb
  #6
 7. horsti

  horsti Adventurer

  Joined:
  Dec 29, 2009
  Oddometer:
  22
  Location:
  Germany Cologne/Bonn Area
  Hi !

  I think, that Your gardian angel has to do much overtime :eek1.
  Be careful !

  horst
  #7
 8. NativeSon

  NativeSon Long timer

  Joined:
  Feb 18, 2006
  Oddometer:
  6,800
  Location:
  Frisco, Co/Fort Lauderdale, FL
  Did nobody else have the volume turned up and start laughing when they heard 'only the good die young'? :lol3
  #8
 9. pju

  pju Adventurer

  Joined:
  Dec 14, 2012
  Oddometer:
  20
  Location:
  Oz
  Well done Ewa on finally telling your side of the story.
  I think your in pretty good hands as Sheldon looks like he can ride ok, in fact he looks like he'd fit in well in Rome :rofl

  Keep it coming
  #9
 10. ruafox

  ruafox Been here awhile

  Joined:
  Oct 17, 2009
  Oddometer:
  110
  Location:
  Medina, NY
  Sounds like you are going to have the trips all the rest of us dream about and a lot of fun to boot! I am jealous and eager to read more.
  I do have to agree that your Sheldon takes some risks that would make me a bit uncomfortable though. I rode for quite a few years behind one of the safest drivers I know and loved almost every minute of it. The time a deer ran out in front of us was a bit frightening and another time a car coming towards us on a narrow country road decided to pass the car in front of them, like we weren't even there, was pretty scary as well. Don't know that I would like being in the passing lane with oncoming cars as much as you guys were in that video but I have to agree that he does seem to have the necessary skills.
  I wish you safe journeys and look forward to the rest of your report.
  #10
 11. TowPro

  TowPro Lets ride

  Joined:
  Aug 21, 2009
  Oddometer:
  3,382
  Location:
  Compass PA
  Subscribed. I have been following you on Sheldons thread since you 2 first meet. We almost crossed paths in Gettysburg PA last summer.

  About the riding in the video. In some areas that's just how traffic flows. You can clearly see the other cars are aware of Sheldon's presence and they give him room, and Sheldon always has an escape route until the oncoming car indicates they are going to give him room. I felt the same way first time I drove in California and saw lane splitting, I thought those riders were crazy. In different areas of the US people drive like that. Back roads of South NJ I have seen it (only with cars). you see it a lot with people passing Amish here in PA. Its just the way traffic flows.

  Anyway, keep up the thread and hope your tour last forever. :D
  #11
 12. elfikd

  elfikd Been here awhile

  Joined:
  Nov 27, 2013
  Oddometer:
  238
  Thank you all for good words and I really hope I'll have enough strength at the end of the day to write a little bit. I've been watching Sheldon doing it for over a year now and I've always admired his systematic approach despite all the work and time it takes to keep everything up to date.

  I agree: I do live a dream now and every day I wake up I'm sooooo greatful for this opportunity to travel the world with that big Aussie guy who has an amazingly huge heart and even bigger sense of humour.
  #12
 13. * SHAG *

  * SHAG * Unstable

  Joined:
  Nov 28, 2001
  Oddometer:
  4,523
  Location:
  Bradford, Pa
  Subscribed.. Looking forward to more! Good luck :wave
  #13
 14. beemer67

  beemer67 Really Old airhead

  Joined:
  Nov 11, 2005
  Oddometer:
  227
  Location:
  Fish Limb, B.C. Canada
  Good start to your blog, Ewa. Have been following you both in Rides for Smiles.

  Thought the video was fine. The negative comments seem to imply folk who haven't ridden outside US or Canada. In many other parts of the world, car/truck drivers actually 'see' motorcyclists and move out of the way. Riding on the centre line in two way traffic is perfectly normal and accepted.
  #14
 15. Cariboostrom

  Cariboostrom Been here awhile

  Joined:
  Jul 15, 2008
  Oddometer:
  595
  Location:
  Quesnel, B.C. Canada
  Excellent job Ewa. I'm in awe of your skill with the English language! Well done! I look forward to hearing the TRUE story now..... (your version)....
  Have fun!
  Danielle:clap
  #15
 16. salcar

  salcar Riding 4 Health

  Joined:
  Nov 26, 2005
  Oddometer:
  1,085
  Location:
  Nicaragua or Mexico or ?
  I met Sheldon in Zambia in 2012! Great to see that he is still on the road!
  #16
 17. elfikd

  elfikd Been here awhile

  Joined:
  Nov 27, 2013
  Oddometer:
  238
  [FONT=Times New Roman, serif]Last night before we went to bed we had very grand plans of waking up early and even maybe walking to the ruins for the sunrise which we've heard is pretty impressive. As our phone broke down a while ago and we haven't got any other device to set the alarm, we hoped to wake up early enough to hit the ruins before the crowds arrive. Besides, there was some internet in the hotel we stayed in, a very poor and slow connection but still good enough for checking facebook so quietly I counted on Sheldon's need for an early morning fix of facebook. It turned out the two girls that stayed next door booked a sunrise tour and it was their alarm clock that woke us up. It was dark, I could hear the rain bouncing of the roof of our hut and the promise of a sunrise in that gloomy morning just didn't appeal to me and neither to Sheldon so we just snuggled up and went back to our dreams for the next couple of hours.[/FONT]

  [FONT=Times New Roman, serif]We got up at 7.30am, packed our stuff and left it all in the reception area. I don't like leaving our stuff in public areas like that as my motto is better safe than sorry when it comes to our belongings but this time we didn't have much choice. We needed to vacate the room by 12 o'clock and it seemed like the walk around the ruins would take more than a couple of hours and we didn't want to rush it.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]At that point, all I was thinking about was a morning coffee so we sat down and had a really nice breakfast. There is a saying in Poland that a hungry Pole is an angry Pole and when it comes to breakfast I can proudly say that I AM A TRUE POLE. I completely forgot that we're back to a Spanish speaking country which after spending 3 months in Mexico I subconsciously associate with spicy food and as that I also forgot to mention 'no picante por favor'. When the breakfast came I was more than happy that it wasn't spicy and what's more we also got a couple of slices each of watermelon next to scrambled eggs and thanks to Sheldon's loathing to fruit in their natural shape I was more than happy to welcome his slices on my plate. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]There was a Canadian couple sitting at a nearby table and Sheldon started chatting to them. Chris and his girlfriend love Guatemala and its people. They've been here a few times already, traveling and also helping a local village with the construction of a couple of houses for the least privileged in that community. Chris also traveled a bit and had some great stories to tell so at the end our breakfast lasted way longer than we planned and our grand plans of having the ruins all to ourselves didn't work out. With all the other Mayan ruins that we've visited so far, we were the first ones through the door and in some of them also the only ones on the site for a couple of hours so this time beginning sightseeing after 10am and being surrounded by other tourists was an experience in itself. We didn't have a map of the site and it was quite a large area so it was handy to be able to follow some other groups to get to the main pyramids. Also, I paid a bit more attention to some of the trees only because some of the guides were talking about them. At the end of the day, however, it is a completely different experience when you can walk through the jungle and up the ruins listening just to the wind, birds and monkeys... and Sheldon. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Sheldon read a few blogs of the Tikal ruins and expected a rough hike through the jungle. A few days ago he wasn't really sure if he wanted to do it and I had no idea where he read that reviews cause so far I've read nothing but positive accounts of the site and didn't come across any info of the walk being hard. As soon as we passed the gate and started our walk he was very nicely surprised as the path was cleared out and flat and we had such a nice Sunday morning stroll through the jungle. To be honest, there were a few steps to go up to but neither of us would call it a hike through the jungle.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]The ruins themselves were pretty spectacular and most of them were steeper than the ones in Mexico. It was allowed to climb only a few of them but we couldn't actually climb the stone steps of the pyramids but the wooden ones built for us - tourists. The view from Temple VI was simply breathtaking. This is the pyramid that people climb early in the morning for the sunrise and on a nice clear day such a trip would be worth the money. The pyramid is so high that only the tops of the other two big pyramids were sticking out from above the trees and the jungle was spreading as far as we could see.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]For me even more fascinating then the ruins were all the trees, plants and animals around. [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]To spot the monkeys was very easy, whenever there were leaves falling down from the trees I just looked up and saw little black balls high up jumping from branch to branch. All the tropic trees grow so much higher here in the jungle than what I'm used to seeing in Europe so many times I felt like a Gulliver in the land of the giants. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]It took us over 3 hours to see almost all that was there to see so we headed back to the hotel, packed the bike and hit the road. We stopped for a quick chat with a fellow biker from France just at the entrance to the park. He was riding his gs1150 from Canada and hopes to ride till he runs out of money hopefully he'll be able to get to South America. He was waiting till 3.30pm at the gate to be able to get into Tikal with a ticket for the next day, just like we did yesterday. We said our goodbyes and continued on our way to Flores.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]As we don't have any maps with us we followed the signs which were pretty straight forward and it took us under an hour to get to Santa Elena. Just before we crossed the bridge to Isla de Flores, we passed a very modern shopping center with a cinema. At that point Sheldon sat up straight and mentioned something about dinner so I moved to the side a bit to see what he was looking and there it was in front of us: Burger King. It's been a while since he had his last real fast food and he had been talking about a craving for a real burger for the last few days so at the end of the day Burger King turned out to be the main highlight of the day.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]We rode through the bridge and around the island, at least the parts that were passable as they must have had a bit of rain lately cause some parts of the streets near the waterfront were flooded. As we were riding we noticed Chris, an Australian that we'd met in Tikal so stopped for a chat and then ended up in the same hotel that he was staying. We quickly unpacked the bike and headed back across the bridge for the long awaited 'real' burger. Sometimes it amazes me how easy it is to make Sheldon happy, it's just enough to find the nearest fast food restaurant (preferably McDonald's but with a shortage of 'proper' fast food restaurants in this part of the world Burger King will also do) or somewhere where they serve spaghetti or chicken schnitzel.[/FONT]

  [FONT=Times New Roman, serif].................................................................................[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]POLISH VERSION[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]z TIKAL do FLORES, GUATEMALA[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Zesz&#322;ej nocy przed pój&#347;ciem do &#322;ó&#380;ka mieli&#347;my wielkie plany: wsta&#263; rano[/FONT] I [FONT=Times New Roman, serif]wybra&#263; si&#281; do ruin na wschód s&#322;o&#324;ca gdy&#380; s&#322;yszeli&#347;my, &#380;e widok jest do&#347;&#263; imponuj&#261;cy. Jako &#380;e kilka tygodni temu zepsu&#322; si&#281; nam telefon i obecnie nie mamy &#380;adnego innego urz&#261;dzonka aby nastawi&#263; budzik, mieli&#347;my nadziej&#281;, &#380;e sami zdo&#322;amy obudzi&#263; si&#281; na tyle wcze&#347;nie aby by&#263; przy ruinach zanim zaczn&#261; zje&#380;d&#380;a&#263; inni tury&#347;ci. Poza tym, w hotelu w którym nocowali&#347;my by&#322; internet, bardzo wolne po&#322;&#261;czenie ale wystarczaj&#261;ce dla sprawdzenia facebooka i tak cicho liczy&#322;am, &#380;e Sheldon obudzi si&#281; jak zwykle do&#347;&#263; wcze&#347;nie aby za&#380;y&#263; swoj&#261; poranna fejsbukow&#261; dawk&#281;. O 4 rano okaza&#322;o si&#281;, &#380;e dwie dziewczyny z chatki obok zarezerwowa&#322;y wcze&#347;niej przeze mnie wspomnian&#261; wycieczk&#281; wschodu s&#322;o&#324;ca i oczywi&#347;cie nastawi&#322;y swoje budziki wi&#281;c i my obudzili&#347;my si&#281; razem z nimi. By&#322;o ciemno i jedyne co s&#322;ysza&#322;am to dwie Brytyjki wstaj&#261;ce z &#322;ó&#380;ka o tej nieludzkiej godzinie i deszcz odbijaj&#261;cy si&#281; o dach naszej chatki. W ten ponury poranek obietnica wspania&#322;ego wschodu s&#322;o&#324;ca nie przemawia&#322;a ani do mnie ani do Sheldona wi&#281;c mocno przytuli&#322;am si&#281; do niego i oboje wrócili&#347;my do naszych snów. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Wstali&#347;my o wpó&#322; ósmej, spakowali&#347;my manatki i pozostawili&#347;my je w recepcji. Nie bardzo lubi&#281; zostawia&#263; nasze rzeczy w miejscach publicznych bo lepiej dmucha&#263; na zimne, ale tym razem nie mieli&#347;my wielkiego wyboru. Musieli&#347;my opu&#347;ci&#263; pokój przed dwunast&#261; a spacer po ruinach najprawdopodobniej zaj&#261;&#322;by nam troch&#281; wi&#281;cej czasu a nie chcieli&#347;my si&#281; spieszy&#263;.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]W tamtym momencie jedyne o czym marzy&#322;am by&#322;a poranna kawa, usiedli&#347;my wi&#281;c w restauracji na szybkie &#347;niadanie. Je&#347;li chodzi o &#347;niadanie to jestem typowym Polakiem z powiedzenia &#8220;Polak g&#322;odny to Polak z&#322;y&#8221;. Zupe&#322;nie zapomnia&#322;am, &#380;e wrócili&#347;my do kraju hiszpa&#324;skoj&#281;zycznego co po 3 miesi&#261;cach w Meksyku pod&#347;wiadomie uto&#380;samiam z pikantnym jedzeniem. Zapomnia&#322;am wi&#281;c wspomnie&#263; &#8220;no picante por favor&#8221;. Ku mojemu ogromnemu zadowoleniu &#347;niadanie nie by&#322;o ani troch&#281; pikantne, co wi&#281;cej by&#322;o bardzo smaczne. Dostali&#347;my jajecznic&#281;, tosty i kilka kawa&#322;ków arbuza a &#380;e Sheldon bardzo nie lubi owoców gdy s&#261; w swoim naturalnym kszta&#322;cie wi&#281;c jego porcja wyl&#261;dowa&#322;a na moim talerzu. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Przy stoliku obok siedzia&#322;a para Kanadyjczyków z którymi Sheldon szybko zacz&#261;&#322; rozmow&#281;. Chris i jego dziewczyna s&#261; wr&#281;cz zakochani w Gwatemali i jej mieszka&#324;cach. Byli ju&#380; tu kilka razy. Ostatnio pomagali budowa&#263; domy w biednej górskiej wiosce. Chris troch&#281; podró&#380;owa&#322; w swoim &#380;yciu i mia&#322; kilka dobrych historii do opowiedzenia tak wi&#281;c szybkie &#347;niadanie troch&#281; si&#281; przed&#322;u&#380;y&#322;o a nasze wielkie plany aby mie&#263; ruiny Majów tylko dla siebie nie wypali&#322;y. Wszystkie inne ruiny staro&#380;ytnych Majów, które dotychczas odwiedzili&#347;my, mieli&#347;my praktycznie tylko dla siebie gdy&#380; byli&#347;my pod drzwiami wcze&#347;nie rano jeszcze przed otwarciem. Tym razem, zwiedzaj&#261;c ruiny w otoczeniu innych turystów by&#322;o do&#347;wiadczeniem samym w sobie. Jako &#380;e nie mieli&#347;my mapy a teren Tikal jest do&#347;&#263; obszerny, dobrze by&#322;o mie&#263; kilka grup ludzi, którzy wiedzieli gdzie i&#347;&#263;. Poza tym, przewodnicy grup zatrzymywali si&#281; w miejscach, które my by&#347;my z pewno&#347;ci&#261; przeoczyli, np. aby opowiedzie&#263; troch&#281; o lokalnych drzewach i ptakach. Podsumowuj&#261;c, oboje wolimy jednak mie&#263; ruiny i d&#380;ungl&#281;, ruiny, wiatr, ptaki i ma&#322;pki tylko dla siebie.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Przed przyjazdem do Tikal, Sheldon przeczyta&#322; kilka blogów na ten temat i oczekiwa&#322; ci&#281;&#380;kiej w&#281;drówki przez g&#281;st&#261; d&#380;ungl&#281;. Jeszcze kilka dni temu nie by&#322; do ko&#324;ca pewien, czy fizycznie temu podo&#322;a. Jednak gdy tylko rozpocz&#281;li&#347;my nasz spacer w kierunku ruin by&#322; bardzo mi&#322;o zaskoczony a sam spacer przez d&#380;ungl&#281; by&#322; bardzo przyjemny. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Same ruiny by&#322;y do&#347;&#263; spektakularne, wi&#281;kszo&#347;&#263; z piramid by&#322;a bardziej stroma ni&#380; te w Meksyku. Tylko na niektóre z nich mo&#380;na by&#322;o si&#281; wspina&#263;. Widok z piramidy 4 zapiera&#322; dech w piersiach, to w&#322;a&#347;nie na t&#261; piramid&#281; wspinaj&#261; si&#281; ludzie aby ogl&#261;da&#263; wschód s&#322;o&#324;ca i w bezchmurny dzie&#324; taka wspinaczka jest warta wstania z &#322;ó&#380;ka o 4 rano. Piramida ta jest tak wysoka, &#380;e z jej wierzcho&#322;ka wida&#263; korony drzew otaczaj&#261;cej d&#380;ungli i wierzcho&#322;ki dwóch pobliskich piramid. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Dla mnie jednak bardziej fascynuj&#261;ce ni&#380; ruiny by&#322;y otaczaj&#261;ce nas drzewa, ro&#347;liny i zwierz&#281;ta. Gdy li&#347;cie spada&#322;y z drzew wiadomo by&#322;o, &#380;e wystarczy podnie&#347;&#263; g&#322;ow&#281; aby wysoko mi&#281;dzy ga&#322;&#281;ziami dostrzec ma&#322;py. Tutaj drzewa s&#261; o wiele wy&#380;sze ni&#380; w Europie wi&#281;c cz&#281;sto g&#281;sto czu&#322;am si&#281; jak Guliwer w krainie olbrzymów.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Sp&#281;dzili&#347;my ponad 3 godziny spaceruj&#261;c od jednej piramidy do nast&#281;pnej. Oko&#322;o pierwszej wrócili&#347;my do hotelu, spakowali&#347;my motor i ruszyli&#347;my w drog&#281;. Zatrzymali&#347;my si&#281; na szybk&#261; kaw&#281; z motocyklist&#261; z Francji tu&#380; przy wje&#378;dzie do parku. Przylecia&#322; on do Kanady kilka miesi&#281;cy temu gdzie kupi&#322; GS1500 i b&#281;dzie podró&#380;owa&#322; tak d&#322;ugo a&#380; nie wyczerpi&#261; mu si&#281; fundusze. Ma nadzieje, &#380;e wystarczy mu pieni&#281;dzy aby dosta&#263; si&#281; do Ameryki Po&#322;udniowej. A tym czasem czeka&#322; przy bramie do godz. 15:30 aby móc wjecha&#263; do parku z biletem wa&#380;nym na nast&#281;pny dzie&#324;. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Jako &#380;e nie mieli&#347;my &#380;adnej mapy, polegali&#347;my jedynie na znakach drogowych aby dosta&#263; si&#281; do Flores I droga by&#322;a do&#347;&#263; prosta. Tu&#380; przed przekroczeniem mostu dziel&#261;cego wysp&#281; Flores od Santa Eleny, mijali&#347;my do&#347;&#263; nowoczesne centrum handlowe. W tamtym momencie Sheldon wyprostowa&#322; si&#281; w swoim siedzeniu I wspomnia&#322; co&#347; o kolacji wi&#281;c wychyli&#322;am g&#322;ow&#281; aby zobaczy&#263; co znajdowa&#322;o si&#281; przed nami i wcale si&#281; nie zdziwi&#322;am gdy zobaczy&#322;am ogromny Burger King po prawej stronie. Min&#281;&#322;o ju&#380; kilkana&#347;cie dni odk&#261;d Sheldon zjad&#322; swojego ostatniego &#8220;prawdziwego&#8221; hamburgera i ju&#380; od kilku dni wspomina&#322;, &#380;e ma tak&#261; ogromn&#261; ochot&#281; na jakiego&#347; fast fooda wi&#281;c Burger King okaza&#322; si&#281; g&#322;ównym punktem dzisiejszego dnia. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Przejechali&#347;my przez most i poje&#378;dzili&#347;my troch&#281; wokó&#322; wyspy, a przynajmniej w tej cz&#281;&#347;ci która nie by&#322;a zalana. Musia&#322;o tutaj ostatnio nie&#378;le pada&#263; bo ulica biegn&#261;ca wzd&#322;u&#380; wschodniej cz&#281;&#347;ci wyspy by&#322;a kilkadziesi&#261;t cm pod wod&#261;. Spotkali&#347;my te&#380; Chrisa z Australii, z którym rozmawiali&#347;my w Tikal i okaza&#322;o si&#281;, &#380;e on tak&#380;e zatrzyma&#322; si&#281; na wyspie na kilka dni. Koniec ko&#324;ców wyl&#261;dowali&#347;my w tym samym hotelu. Szybko rozpakowali&#347;my motor i podjechali&#347;my do Burger King na tak d&#322;ugo wyczekiwanego &#8220;prawdziwego&#8221; hamburgera. Nie trudno uszcz&#281;&#347;liwi&#263; Sheldona, wystarczy znale&#378;&#263; najbli&#380;szego fast fooda (najlepiej McDonalda) lub miejsce, gdzie serwowane jest spaghetti lub sznycel z kurczaka. [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Grand Plaza in Tikal[/FONT]

  [​IMG]
  [FONT=Times New Roman, serif]An amazing view from Pyramid IV, well worth getting up early for a sunrise on a clear morning[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Niesamowity widok z Piramidy IV, w bezchmurny dzie&#324; warto wsta&#263; wcze&#347;nie aby podziwia&#263; wschód s&#322;o&#324;ca z jej wierzcho&#322;ka[/FONT]

  [​IMG]
  [FONT=Times New Roman, serif]Sheldon chatting to Lida and Ronnie, an amazing Dutch couple traveling on push bikes from the very southern tip of Argentina to Alaska, www.travelbybike.nl is their website if you'd like to check it up.[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Sheldon z Lind&#261; I Ronnim, jest to niesamowita para z Holandii, ju&#380; od ponad roku podró&#380;uj&#261; razem na rowerach z najbardziej po&#322;udniowego cypelka Argentyny do Alaski, ich strona internetowa to www.travelbybike.nl [/FONT]

  [​IMG]  <iframe frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360" src="http://api.smugmug.com/services/embed/3067581007_HmTmW4R?width=640&height=360&albumId=36936360&albumKey=fftZVC"></iframe>
  #17
 18. gperkins

  gperkins graeme

  Joined:
  Dec 25, 2012
  Oddometer:
  271
  Location:
  NSW, far south coast.
  As an Ozzie who has ridden extensively in North America, starting with 12 months in 84. I can say without hesitation that we ride much more aggressively than the average US rider. Italy in the 90's for me was an eye opener. :eek1 I though I could throw a few good corners together, untill six mad Italians went past me at warp speed and you could throw a blanket over the lot of them. But you quickly adjust and just go with the flow. it's worked for myself with good wife on the back. Now looking forward to 3 weeks around the Sth isl of NZ in a months time. Great ride/report Ewa and Sheldon. Been following Sheldon for a while, because we are at the formative stages of planning our next "big one" in South America.
  #18
 19. elfikd

  elfikd Been here awhile

  Joined:
  Nov 27, 2013
  Oddometer:
  238
  We spent a few days in Flores. It's such a nice place to relax. There are a lot of little restaurants and cafes and it seems like every building on the island is painted a different colour. It reminds me of somewhere we've been to but I just can't figure out where. Maybe Santorini, Sheldon says. Yeah, it does look a bit like Santorini but I still think it looks even more like some other place. It's just like a song that keeps playing in your head but you can't recall its words and that's exactly how I feel about Flores.


  Chris, the Aussie that we met yesterday gave us a tip on a cinema with movies in English so we decided to check it up. The last time we've been to the cinema was in the states so it was really nice to do it and it was the cheapest cinema I've ever been to, US $3,50 per person.  [FONT=Times New Roman, serif]There are a lot of tuck tucks here which add a lot of charm and character to this place. I've never been in a tuck tuck before so we took one to the hotel and what a great experience it was. This time I felt like Gulliver in the land of Lilliput. I felt a bit naked without my helmet. These days the only means of transport that we use is the bike so it was odd and at the same time pleasant to be able to feel the wind in my hair and on my face. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]POLISH VERSION[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Na wyspie Flores sp&#281;dzili&#347;my kilka dni. Jest to doskona&#322;e miejsce na odpoczynek. Jest tutaj wiele ma&#322;ych restauracji i kawiarni a spaceruj&#261;c w&#261;skimi uliczkami wydaje si&#281;, jakby ka&#380;dy budynek na wyspie by&#322; pomalowany na inny kolor. Flores przypomina mi inn&#261; miejscowo&#347;&#263;, w której ju&#380; kiedy&#347; by&#322;am, Sheldon mówi &#380;e mo&#380;e greck&#261; wysp&#281; Santorini. Tak, wygl&#261;da tutaj troch&#281; jak na wyspie Santorini jednak to wci&#261;&#380; nie to. To tak jak piosenka kr&#261;&#380;&#261;ca w mojej g&#322;owie do której nie pami&#281;tam s&#322;ów, takie odczucia mam wobec tej wyspy. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Chris z Australii, z którym wczoraj rozmawiali&#347;my wspomnia&#322;, &#380;e w centrum handlowym,, które znajduje si&#281; obok Burger Kinga jest kino, w którym wy&#347;wietlaj&#261; filmy po angielsku i tam sp&#281;dzili&#347;my nasze popo&#322;udnie. Ostatni raz byli&#347;my w kinie w stanach i przyjemnie by&#322;o zrobi&#263; dla odmiany co&#347; “normalnego”, poza tym by&#322;o to te&#380; najta&#324;sze kino w jakim by&#322;am, US$ 3,5 za osob&#281;.[/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]G&#322;ównym &#347;rodkiem transportu s&#261; tutaj tuck tucki, które dodaj&#261; swoistego uroku i charakteru wyspie. Nigdy jeszcze nie jecha&#322;am tuck tuckiem tak wi&#281;c po filmie wrócili&#347;my do hotelu jednym z nich i co za wspania&#322;e do&#347;wiadczenie to by&#322;o. Tym razem czu&#322;am si&#281; jak Guliwer w krainie Liliputków. Czu&#322;am si&#281; nieco naga bez mojego kasku. Ostatnio jedynym naszym &#347;rodkiem transportu jest motor wi&#281;c by&#322;o do&#347;&#263; przyjemnie poczu&#263; wiatr we w&#322;osach I na twarzy. [/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]Welcome to Isla de Flores[/FONT]
  [​IMG]

  [FONT=Times New Roman, serif]Lucky me: two bunnies tonight :-)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Dzisiaj mam dwa zaj&#261;czki :-)[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][​IMG][/FONT]

  [FONT=Times New Roman, serif]View from Flores to Santa Elena[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Widok z Flores na Santa Elen&#281;[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][​IMG][/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif][​IMG][/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]No matter what age a man is, he's always a kid at heart. [/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Nie wa&#380;ne ile m&#281;&#380;czyzna ma lat, on zawsze pozostanie dzieckiem.[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][​IMG][/FONT]


  [FONT=Times New Roman, serif]My first tuck tuck ride.[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif]Moja pierwsza przeja&#380;dzka tuck tuckiem.[/FONT]
  [FONT=Times New Roman, serif][​IMG][/FONT]
  #19
 20. diegosaenz

  diegosaenz Been here awhile

  Joined:
  Jan 9, 2011
  Oddometer:
  261
  Location:
  The Flatwest, Chicago
  I really enjoyed the read, your story makes me really happy :) I'm glad you got the chance to meet each other and start a new and real journey.

  I wish you the best on the road and keep the thread alive :)
  #20